[vc_row height=”small” width=”full” us_bg_image_source=”media” us_bg_image=”4091″ us_bg_size=”initial” us_bg_pos=”top center” us_bg_overlay_color=”rgba(43,43,43,0.44)”][vc_column][us_separator size=”custom” height=”50px”][vc_column_text]

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

[/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”auto” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%220px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220px%22%7D%7D”][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

ALGEMENE VOORWAARDEN

[/vc_column_text][vc_column_text]Algemene voorwaarden La Mysore Cosmetics

Artikel 1 : Toepasbaarheid
Elke rechtsbetrekking tussen La Mysore Cosmetics, in het vervolg te noemen de verkoper, en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door onderstaande voorwaarden.

Artikel 2 : Overeenkomsten
Overeenkomsten binden de verkoper eerst dan, nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door de verkoper met de uitvoering daarvan is gestart.

Artikel 3 : Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren. De verkoper houdt het recht wijzigingen m.b.t. kostprijsbepalende factoren door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 4 : Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij door de verkoper anders is vermeld of bepaald.

Artikel 5 : Levering
De verkoper tracht zich te houden aan de, indien genoemd, gestelde levertijd. Levertijden zijn vrijblijvend en geven wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst dan wel de aanschaf van een product.
De leveringstijd gaat in op het moment dat wederpartij heeft voldaan aan alle door de verkoper verlangde inspanningen m.b.t. betalingen aan de verkoper. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke levering van de verkochte zaken aan het adres van de wederpartij.

Artikel 6 : Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden, door middel van storting dan wel overmaking op een door de verkoper genoemde bankrekeningnummer overeenkomstig gestelde betalingstermijn. Er kan een aanbetaling gevraagd worden. Directe betaling na aanschaf van het product ( contant of via pinbetaling ) is vereist.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
De verkoper blijft eigenaar van alle door haar verkochte goederen tot het moment dat voor geleverde goederen door wederpartij is betaald.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
“La Mysore Cosmetics zal al haar werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar haar beste vermogen uitvoeren. Nadrukkelijk geldt een inspanningsverplichting en nooit een resultaatsverplichting. Bij het gebruik van producten en het uitvoeren van behandelingen kan een (allergische) reactie optreden. Of dat het geval zal zijn is niet altijd goed van tevoren te voorspellen. La Mysore Cosmetics is niet aansprakelijk in geval een (allergische) reactie optreedt. La Mysore Cosmetics zal zoveel als mogelijk haar wederpartij inlichten over mogelijke (allergische) reacties. Wanneer zich een (allergische) reactie voordoet wordt de wederpartij van La Mysore Cosmetics gevraagd contact met La Mysore Cosmetics op te nemen.
La Mysore Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van een (allergische) reactie, dan wel doordat de wederpartij onjuiste en/of onvolledige informatie over relevant lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden (etc.) aan La Mysore Cosmetics heeft doorgegeven. La Mysore Cosmetics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van (persoonlijke) eigendommen
die haar wederpartij heeft genomen naar een locatie waar La Mysore Cosmetics behandelingen uitvoert. La Mysore Cosmetics is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade (waaronder begrepen bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving).
Indien en voor zover La Mysore Cosmetics om welke reden dan ook gehouden is tot vergoeding van schade, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan eenmaal het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. “

Artikel 9 : Garantie
De verkoper garandeert dat alle geleverde goederen van een degelijke kwaliteit zijn , dat slechts door ondeskundig gebruik schade kan worden toegebracht aan geleverde goederen. Slechts bij aantoonbaar bewijs van inferieure kwaliteit, kan wederpartij een verzoek doen op het herstellen van de schade.
“La Mysore Cosmetics accepteert geen retournering van door haar wederpartij afgenomen producten. Producten kunnen niet worden geretourneerd, omdat La Mysore Cosmetics daarna niet meer kan instaan voor de kwaliteit en de condities waaronder de producten zijn bewaard.
Wederpartijen van La Mysore Cosmetics worden geacht gekochte goederen vooraf volledig te hebben gekeurd of te hebben laten keuren.”

Artikel 10 : Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen verkoper en wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

opgesteld te Emmeloord , 01-07-2020.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_image image=”5478″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][us_btn label=”Maak een afspraak” link=”url:https%3A%2F%2Fnew.lamysorecosmetics.com%2Fcontact%2F|||” style=”3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D” custom_width=”200px”][/vc_column][/vc_row]